Regulamin  

 

I. Definicje 

1. Administrator Serwisu – Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Nanaszko, ul. Słoneczna 17, 84-200 Gowino, NIP: 5882239377, REGON: 368813293  

2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://telepoz.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą telefoniczną oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.  

3. Konsultacja– usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej.  

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba zyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu  

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.  

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.  

3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową a konsultacja odbywa się przez telefon.

III. Konsultacje  

1. Skorzystanie z Konsultacji 

 a. Zadzwoń pod numer telefonu +48797525902 

 b. Upewnij się, że lekarz jest w stanie pomóc bez osobistej wizyty 

 c. Wykonaj płatność wg. aktualnego cennika  

 d. Oddzwoń lub czekaj na telefon od lekarza 

2. Formy płatności

 a. Przelew natychmiastowy na numer rachunku 45 2490 0005 0000 4530 3075 8554 – w temacie należy podać swój numer telefonu  

 b. Przelew zwykły na numer rachunku 45 2490 0005 0000 4530 3075 8554 – w temacie należy podać swój numer telefonu, następnie należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy mnanaszko@gmail.com  

 c. Przelewy24 zgodnie z aktualnym cennikiem 

IV. Dane osobowe   

1. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej, dokumentacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.     

V. Reklamacje   

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.  

2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres mnanaszko@gmail.com   

3. Reklamacja powinna zawierać dane identykujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.   

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

VI. Odstąpienie od umowy   

1. Po zrealizowaniu usługi konsultacji lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy

VII. Postanowienia końcowe   

1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.04.2020 r.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.   

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

O mnie

Przychodnia on-line

Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Nanaszko